សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 620.50
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 620.50
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ 621.82
ថ្លៃទាប 620.50
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 620.50 0 0.00
PAS 13,800 -60 -0.43
PPAP 9,200 0 0.00
PWSA 6,000 0 0.00
PPSP 2,730 -20 -0.73
GTI 4,840 0 0.00