សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 860.24
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 860.24
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 860.24 0 0.00
PPAP 13,000 200 1.56
PAS 23,100 150 0.65
PWSA 6,160 0 0.00
GTI 4,500 100 2.27
PPSP 2,820 70 2.55