សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 572.16
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 579.40
បម្រែបម្រួល 7.24
% បម្រែបម្រួល 1.27
ថ្លៃខ្ពស់ 589.51
ថ្លៃទាប 566.44
ទំហំជួញដូរ 8,489
តម្លៃជួញដូរ 75,521,560
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 579.40 7.24 1.27
PPSP 3,180 180 6.00
PPAP 11,700 160 1.39
PWSA 4,600 120 2.68
PAS 12,400 0 0.00
GTI 5,000 0 0.00