សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 578.62
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 578.62
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 578.62 0 0.00
PWSA 5,440 0 0.00
PPAP 9,340 40 0.43
PPSP 2,930 10 0.34
GTI 4,600 40 0.88
PAS 12,480 -20 -0.16