សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍មុន 585.24
សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន 585.24
បម្រែបម្រួល 0
% បម្រែបម្រួល 0
ថ្លៃខ្ពស់ -
ថ្លៃទាប -
ទំហំជួញដូរ 0
តម្លៃជួញដូរ 0
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. / ក្រុមហ៊ុន តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល % បម្រែបម្រួល
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. 585.24 0 0.00
PPAP 8,980 -100 -1.10
PPSP 2,850 0 0.00
PAS 12,200 0 0.00
PWSA 6,240 0 0.00
GTI 4,400 -220 -4.76